Advocaten >

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en femicide

 

Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld is geweld dat plaatsvindt in de privésfeer. Het wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, bijvoorbeeld een partner, een ouder of een kind. Omdat er sprake is van een familiaire of affectieve relatie tussen dader en slachtoffer wordt deze vorm van geweld ook wel relationeel geweld genoemd. Een belangrijk kenmerk van huiselijk geweld is dat er meestal sprake is van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer.

Huiselijk geweld is een wijdverbreid probleem, dat in alle lagen van de samenleving voorkomt. Daders en slachtoffers zijn te vinden in alle sociale klassen en onder zowel autochtone als allochtone Nederlanders.

Huiselijk geweld kan de vorm aannemen van fysieke en seksuele agressie (slaan, schoppen, aanranden, verkrachten), maar ook van psychisch geweld (schelden, vernederen, bedreigen). Ook stalking kan een vorm van huiselijk geweld zijn.

Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Deze vorm van huiselijk geweld kent meestal een geleidelijke opbouw. Geweld in relaties begint vaak met controlerend gedrag en extreme jaloezie van de dader jegens het slachtoffer. Het geweld begint incidenteel en wordt allengs steeds meer structureel. De dader oefent in toenemende mate macht uit over het slachtoffer via het geweld en het slachtoffer raakt daardoor juist meer en meer in de ban van de dader.

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor intieme terreur. Dit is een ernstige vorm van partnergeweld, die herkenbaar is aan een patroon van controle en dwang. Er kan sprake zijn van isolatie en vernedering, maar ook van fysiek/seksueel geweld.

In verreweg de meeste gevallen van partnergeweld is de dader een man en het slachtoffer een vrouw, maar ook andersom komt voor. Ook is bekend dat huiselijk geweld in partnerrelaties voorkomt onder homoseksuelen en lesbiennes.

 

Eergerelateerd geweld en femicide

U kunt bij ons kantoor ook terecht voor advies en bijstand indien u vreest voor eergerelateerd geweld (ook wel: eerwraak) van de kant van uw (ex-)partner en/of (schoon)familieleden, of voor femicide.

In Nederland wordt iedere 8 dagen een vrouw vermoord, bijna altijd door haar (ex-)partner, en meestal omdat zij de relatie heeft beëindigd of wil beëindigen. We spreken dan ook wel van femicide of vrouwenmoord.

Bij eergerelateerd geweld gaat het om geweld dat wordt gepleegd om de eer van de familie te redden. Ook dit speelt vaak wanneer een vrouw de relatie wil beëindigen. Wanneer het om dodelijk geweld gaat spreken we van eerwraak. Eergerelateerd geweld is ook gericht geweest tegen vrouwen die wegens huiselijk geweld waren ondergedoken, tegen vrouwen die weigerden om een gedwongen huwelijk aan te gaan of van wie bij de familie een vermoeden van onzedelijk gedrag bestond.Bij eergerelateerd geweld speelt de familie vaak een rol; soms zijn zij het die het geweld plegen, al dan niet samen met de (ex-)partner.

Bij politie en het Openbaar Ministerie is er steeds meer aandacht voor eergerelateerd geweld en femicide.

Binnen het personen- en familierecht is vaak weinig aandacht voor de problematiek van partnerdoding en eergerelateerd geweld, terwijl het juist in echtscheidingssituaties waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn van belang is dat de nodige voorzichtigheid wordt betracht waar het gaat om de vaststelling van een omgangsregeling en/of de voortzetting van het gezamenlijk ouderlijk gezag wanneer er sprake is van een verhoogd risico op eergerelateerd geweld/femicide.

 

Onze rechtsbijstand

Ons kantoor heeft een grote expertise op het gebied van huiselijk geweld, eergerelaterd geweld en femicide. Wij staan met name vrouwen bij die slachtoffer zijn geworden van geweld door hun (ex-) partner. Wij treden namens slachtoffers op in strafrechtelijke procedures (bijvoorbeeld middels een voeging als benadeelde partij), staan slachtoffers bij die een straat- of contactverbod willen vorderen tegen de dader of eisen namens het slachtoffer schadevergoeding van de pleger van het geweld. Huiselijk geweld kan ook een rol spelen in echtscheidingszaken en, wanneer uit de relatie kinderen zijn voortgekomen, gezags- en omgangszaken

Wij kunnen u ook adviseren over de toepassing van het tijdelijk huisverbod; dit is de  mogelijkheid om de pleger van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot de gezamenlijke woning te ontzeggen. Een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd door de politie, in naam van de burgemeester.

Van Kempen c.s. Advocaten onderhoudt goede contacten met diverse hulpverlenende instanties op het gebied van huiselijk geweld, zoals de politie, de Vrouwenopvang, Veilig Thuis, en het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Indien nodig kunnen wij voor doorverwijzing naar de politie of hulpverlening zorgen.

Voor uw slachtofferzaak met betrekking tot huiselijk geweld, eergerelateerd geweld of (dreigende) femicide kunt u contact opnemen met Monique Ferwerda of Margreet de Boer.