Advocaten >

Huiselijk geweld en eerwraak


Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld is geweld dat plaats vindt in de privésfeer. Het wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, bijvoorbeeld een partner, een ouder of een kind. Omdat er sprake is van een familiaire of affectieve relatie tussen dader en slachtoffer wordt deze vorm van geweld ook wel relationeel geweld genoemd. Een belangrijk kenmerk van huiselijk geweld is dat er altijd sprake is van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer.

Huiselijk geweld is een wijdverbreid probleem, dat in alle lagen van de samenleving voorkomt. Daders en slachtoffers zijn te vinden in alle sociale klassen en onder zowel autochtone als allochtone Nederlanders.

Huiselijk geweld kan de vorm aannemen van fysieke en seksuele agressie (slaan, schoppen, aanranden, verkrachten), maar ook van psychisch geweld (schelden, vernederen, bedreigen). Ook stalking kan een vorm van huiselijk geweld zijn.

Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Deze vorm van huiselijk geweld kent meestal een geleidelijke opbouw. Geweld in relaties begint vaak met controlerend gedrag en extreme jaloezie van de dader jegens het slachtoffer. Het geweld begint incidenteel en wordt allengs steeds meer structureel. De dader oefent in toenemende mate macht uit over het slachtoffer via het geweld en het slachtoffer raakt daardoor juist meer en meer in de ban van de dader.

In verreweg de meeste gevallen van partnergeweld is de dader een man en het slachtoffer een vrouw, maar ook andersom komt voor. Ook is bekend dat huiselijk geweld in partnerrelaties voorkomt onder homoseksuelen en lesbiennes.

Ons kantoor heeft een grote expertise op het gebied van huiselijk geweld. Wij staan met name vrouwen bij die slachtoffer zijn geworden van geweld door hun (ex-) partner. Wij treden namens slachtoffers op in strafrechtelijke procedures (bijvoorbeeld middels een voeging als benadeelde partij), staan slachtoffers bij die een straat- of contactverbod willen vorderen tegen de dader of eisen namens het slachtoffer schadevergoeding van de pleger van het geweld.

Huiselijk geweld kan ook een rol spelen in echtscheidingszaken en, wanneer uit de relatie kinderen zijn voortgekomen, gezags- en omgangszaken. Voor dergelijke problemen kunt u bij ons terecht.

Sinds enkele jaren is het mogelijk om de pleger van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot de gezamenlijke woning te ontzeggen op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Ook hierover kunnen wij u adviseren.

Van Kempen c.s. Advocaten onderhoudt goede contacten met diverse hulpverlenende instanties op het gebied van huiselijk geweld, zoals de politie, Blijf-van-mijn-Lijf-huizen en de Steunpunten Huiselijk Geweld. Indien nodig kunnen wij voor doorverwijzing naar de politie of hulpverlening zorgen.


Eerwraak

U kunt bij ons kantoor ook terecht voor advies en bijstand indien u vreest voor eergerelateerd geweld (ook wel: eerwraak) van de kant van uw (ex-)partner en/of (schoon)familieleden.

In de media zijn de laatste jaren enkele schrijnende eergerelateerde zaken belicht waarbij vrouwen om het leven zijn gebracht door hun ex-partner of familie, omdat zij de eer van de familie zouden hebben geschonden. Eergerelateerd geweld is ook gericht geweest tegen vrouwen die wegens huiselijk geweld waren ondergedoken, tegen vrouwen die weigerden om een gedwongen huwelijk aan te gaan of van wie bij de familie een vermoeden van onzedelijk gedrag bestond. Naar aanleiding van deze zaken is er zowel bij de politie en het Openbaar Ministerie als binnen de strafsecties van de rechtbanken meer aandacht gekomen voor deze problematiek.

Binnen het personen- en familierecht lijkt de problematiek echter minder bekend, terwijl het juist in echtscheidingssituaties waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn van belang is dat de nodige voorzichtigheid wordt betracht waar het gaat om de vaststelling van een omgangsregeling en/of de voortzetting van het gezamenlijk ouderlijk gezag wanneer eergerelateerd geweld aan de orde lijkt te zijn. Wij kunnen u vanwege onze juridische expertise enerzijds en kennis en ervaring met eergerelateerd geweld anderzijds een weloverwogen advies bieden en deskundige bijstand verlenen.

Naast bijstand in echtscheidingsprocedures kunnen wij u bijstaan in een civiele procedure om -indien nodig- een straat- en contactverbod te vorderen.

Indien de verdachte wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie wegens bedreiging en/of mishandeling dan kunt u als benadeelde partij gebruikmaken van uw spreekrecht, een schriftelijke slachtofferverklaring indienen of u voegen in de strafrechtelijke procedure om een schadevergoeding te vorderen wegens geleden (im)materiële schade. Indien het openbaar Ministerie geen vervolging instelt, bestaat de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen bij het gerechtshof. Wij kunnen u hierin op deskundige wijze bijstaan.