Advocaten >

Echtscheiding, beƫindiging geregistreerd partnerschap en verbreken samenwoning

Bij het beëindigen van een relatie moet er vaak veel geregeld worden, zeker wanneer je samenwoont en/of samen kinderen hebt. Als je getrouwd bent of er sprake is van een geregistreerd partnerschap met kinderen, zal er ook een officiële echtscheiding/ontbinding plaats moeten vinden.  De advocaten van Van Kempen c.s. hebben veel expertise in (echt)scheidingszaken, en hebben aandacht voor de emoties van de betrokkenen. Waar het kan zetten wij in op het maken goede onderlinge afspraken; waar nodig procederen we. Daarbij houden we, naast de belangen van de eigen cliënt, altijd de belangen van de betrokken kinderen in het oog.

Van Kempen c.s. Advocaten kan u bijstaan in alle onderdelen van uw (echt)scheiding: van het eerste advies tot en met de boedelscheiding.

Indien er sprake is van een complex financieel/fiscaal geschil dan werken we samen met een financieel/fiscaal deskundige.

Bij een echtscheiding moeten naast de officiële scheiding  meestal de volgende zaken worden geregeld: wie er in de woning blijft wonen (voorlopig en definitief); eventuele alimentatie (voor partner en/of kinderen); de boedelscheiding (dit is de verdeling van de aanwezige bezittingen en schulden); en alles rondom kinderen (bij wie gaan ze wonen; omgangsregeling, ouderschapsplan).

Dit kan allemaal in het kader van de echtscheidingsprocedure/ procedure tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap worden geregeld.

Bij een ontbinding van een geregistreerd partnerschap zonder kinderen en bij de verbreking van een samenwoning hoeft er geen procedure gevoerd te worden over de scheiding zelf, maar moeten verder grotendeels dezelfde onderwerpen geregeld worden als bij een echtscheiding. Dit kan in overleg en indien nodig in een (afzonderlijke) procedure.

De rechter kan een echtscheiding uitspreken, of een scheiding van tafel en bed. De gevolgen van een scheiding en scheiding van tafel en bed zijn ongeveer gelijk (voor wat betreft het samenwonen, mogelijke alimentatie, verdeling van bezittingen), alleen blijft bij een scheiding van tafel en bed het huwelijk officieel in stand.

De rechter zal in de procedure de echtscheiding uitspreken. De echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap is echter pas definitief wanneer deze wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand.

 

Voorlopige voorzieningen

Indien er spoedeisende kwesties zijn, bijvoorbeeld wie er voorlopig in de woning mag blijven wonen, waar de kinderen hun voorlopige hoofdverblijf hebben en hoeveel alimentatie er voorlopig betaald moet worden, kunnen er voorlopige voorzieningen gevraagd worden bij de rechtbank. Meestal heeft u binnen een maand na indiening van de voorlopige voorzieningen bij de rechtbank duidelijkheid over deze vragen. De voorlopige voorzieningen gelden tot de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

 

De woning

Het is mogelijk om bij wijze van voorlopige voorzieningen het voortgezet gebruik van de woning te vragen voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Voor de vraag wie er in de woning mag blijven wonen na de echtscheiding is er een verschil tussen huur- en koopwoningen. Bij een huurwoning kan het huurrecht van de echtelijke woning bij de echtscheiding door de rechter aan een van beide partners worden toegewezen. Bij een gezamenlijke koopwoning kan het gebruiksrecht aan één van beiden toegekend worden voor de duur van 6 maanden nadat de scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daarna zal een andere voorziening getroffen moeten worden.  Dat gebeurt doorgaans in het kader van de boedelscheiding.

 

Kinderen

Bij een echtscheiding worden ook regelingen getroffen met betrekking tot de kinderen. Het gezamenlijk gezag van beide ouders loopt na de scheiding in beginsel door. Dat betekent dat u samen verantwoordelijk blijft, en belangrijke beslissingen over de kinderen samen moet nemen. Het betekent ook dat voor belangrijke zaken (medische behandeling, vertrek naar het buitenland) toestemming van de andere ouder nodig is. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld ernstig geweld) is het mogelijk dat één van de ouders alleen het gezag krijgt.

Het uitgangspunt is dat de ouders samen afspraken maken. Dat gebeurt in een ouderschapsplan. Daarin worden in ieder geval afspraken gemaakt over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de zorgregeling/omgangsregeling, de kinderalimentatie en de communicatie tussen de ouders. Het ouderschapsplan moet bij het begin van de echtscheidingsprocedure worden ingediend bij de rechtbank. Indien de ouders niet tot afspraken kunnen komen, kan de rechter een beslissing nemen.

Soms is het nodig de regelingen met betrekking tot de kinderen die in het kader van de echtscheiding zijn gemaakt later aan te passen; dat moet dan via een afzonderlijke procedure. Zie hiervoor de pagina over omgang en gezag.

 

Alimentatie

Bij de echtscheiding kan er naast kinderalimentatie ook partneralimentatie worden vastgesteld. Of en hoe lang er recht is op partneralimentatie hangt onder meer af van de duur van het huwelijk en van het inkomen van beide partners. Om de alimentatie te berekenen gebruiken de rechtbanken normen waarbij de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van beide partijen uitgangspunt zijn. Zie ook onze pagina over alimentatie.

 

De boedelscheiding/ verdeling huwelijksgemeenschap

Tot slot moeten bij de echtscheiding de bezittingen en schulden verdeeld worden. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, moeten de bezittingen en de schulden in principe bij helfte tussen u beiden worden verdeeld. Gebruikelijk is dat de boedelscheiding zo mogelijk in onderling overleg gebeurt, en dat de afspraken worden vastgelegd in een convenant.

Indien u na 1 januari 2018 bent gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden op te laten maken dan bent u in een beperkte gemeenschap van goederen gehuwd. Dit betekent dat de bezittingen en schulden die voor het huwelijk/geregistreerd partnerschap van u waren van u blijven. De bezittingen en schulden die gedurende het huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn verkregen dienen bij helfte te worden verdeeld, behalve erfenissen en schenkingen.

Overigens is de (beperkte) gemeenschap van goederen 'ontbonden' op de datum van indiening van het verzoekschrift. Eventuele schulden die daarna zijn gemaakt vallen niet meer in de gemeenschap van goederen.

Indien u niet in gemeenschap van goederen getrouwd bent, maar huwelijkse voorwaarden heeft afgesloten, is het afhankelijk van de bepalingen in de notariële akte van deze huwelijkse voorwaarden hoe de boedelscheiding verloopt. Dat varieert tussen koude uitsluiting (in beginsel blijft alles van de persoon die het gekocht, verdiend of gekregen heeft) tot een gemeenschap van goederen. Voor eventuele specifieke vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

 

Echtscheidingen met internationale aspecten

Bij veel huwelijken spelen internationale aspecten, bijvoorbeeld omdat het huwelijk in een ander land is gesloten, één of beide partners een andere nationaliteit hebben, of omdat niet alle betrokkenen in Nederland wonen. Dit kan betekenen dat op sommige onderdelen van de echtscheiding ander recht dan Nederlands recht van toepassing is, of dat de Nederlandse rechter op onderdelen niet bevoegd is.

Ons kantoor is gespecialiseerd in echtscheidingen met internationale aspecten.

 

Echtscheidingen in situaties van huiselijk geweld

Van Kempen c.s. Advocaten heeft veel ervaring met echtscheidingen voor cliënten die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Dat vraagt om specifieke aandacht. Voor de veiligheid van cliënt(e) en kinderen (bijvoorbeeld in het kader van omgangsregelingen), maar ook voor mogelijke ongelijke posities in onderhandelingen.

Waar nodig kunnen wij binnen ons kantoor onze bijstand in de echtscheidingszaak combineren met het vorderen van een straat- of contactverbod of het verlenen van rechtsbijstand aan het slachtoffer in het kader van de strafzaak. Zie ook onze pagina over huiselijk geweld.

Voor uw echtscheidingszaak kunt u contact opnemen met Monique Ferwerda of Margó Spekschoor.