Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Van Kempen c.s. Advocaten

 

Verwerking persoonsgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten respecteert persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Van Kempen c.s. Advocaten mee wordt omgegaan.
Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie Van Kempen c.s. Advocaten persoonsgegevens verwerkt.
 

Grondslag verwerking

Van Kempen c.s. Advocaten verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van (minimaal) een van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;

- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

- de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

- de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin een betrokkene ons opdracht heeftt gegeven tot het leveren van onze juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen (waaronder de wederpartij, kinderen), dit ter behandeling van de zaak/opdracht.
Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om betrokkenen van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten), voor het innen van declaraties, in het kader van een sollicitaties, voor de personeelsadministratie en in het kader van de nakoming van (andere) wettelijke verplichtingen.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van Kempen c.s. Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

- contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van uw zaak;

- contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen en bijeenkomsten;

- persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

- persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij de sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

- voor- en achternaam;

- adresgegevens;

- telefoonnummer;

- e-mailadres;

- BSN nummer;

- geslacht;

- nationaliteit.

Genoemde persoonsgegevens verwerkt Van Kempen c.s. Advocaten omdat deze door de betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Delen van persoonsgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Hierbij valt te denken aan doen van aanvragen voor gefinancierde rechtsbijstand of bijzondere bijstand, het inschakelen van derden, zoals een deurwaarder of accountant, het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures,  correspondentie met de wederpartij en het gebruik van kantoor-software.

Daarnaast kan Van Kempen c.s. Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van Van Kempen c.s. persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Dit geldt bijvoorbeeld voor de leveranciers van de kantoor-software en de salarisadministrateur.

Door Van Kempen c.s. ingeschakelde derde partijen, die zelf als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan de Raad voor Rechtsbijstand, een deurwaarder, een accountant, een ingeschakelde derde partij ten behoeve van deskundigenrapport.

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wel kan het zijn dat er bij bijeenkosmten contactgegevens worden uitgewisseld van de aanwezigen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met de IT-leveranciers zijn in het kader van de bescherming van persoonsgegevens schriftelijke afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen. Voorts zijn alle medewerkers van Van Kempen c.s. Advocaten onderworpen aan een verplichting tot geheimhouding, en wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Bewaartermijnen

Van Kempen c.s. Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wanneer de geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

 

Rechten van betrokkenen

Een betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door Van Kempen c.s. Advocaten.

Betrokkenen hebben ook het recht ons te verzoeken om de persoonsgegevens die wij verwerken in een computerbestand naar u of een ander te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via ons contactformulier. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Van Kempen c.s. Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Kempen c.s. Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Ook geldt het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen niet indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u vindt dat Van Kempen c.s. Advocaten niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gebruik gegevens website-bezoek

Van Kempen c.s. Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Van Kempen c.s. Advocaten verkocht aan derden.

De website van Van Kempen c.s. Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op onze website staan enkele buttons/ links van andere partijen. Mogelijk worden bij het gebruik van deze buttons/links cookies geplaatst. Van Kempen c.s. Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Aanpassing privacy verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 juni 2018.
Van Kempen c.s. Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy verklaring worden op onze website  gepubliceerd. Raadpleeg deze daarom met regelmaat.

 

Vragen & Contact 

De verwerkingsverantwoordelijke is Van Kempen c.s. Advocaten, gevestigd op het adres Singel 104, 1015 AD Amsterdam, telefoon: 020-6385150.
Contactpersoon voor de AVG is mr. drs. Margreet de Boer. 

Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1015 AD Amsterdam
T: 020-6385150
F: 020-6208621

Bezoekadres:
Singel 104
1001 CC Amsterdam
Routebeschrijving >