Advocaten >

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing


Het aantal gezinnen in Nederland dat in aanraking komt met Jeugdzorg neemt de laatste jaren snel toe. Meer en meer kinderen worden onder toezicht van een gezinsvoogd gesteld of worden zelfs uit huis geplaatst. Soms gebeurt dat in goed overleg met de ouders van het kind en hebben deze maatregelen hun instemming. Helaas komt het ook veel voor dat ouders het niet eens zijn met een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing. Zij vinden een dergelijke maatregel niet nodig of willen juist andere hulp voor hun kind. Soms ontstaan er naderhand conflicten tussen de ouders en de gezinsvoogd van een al onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst kind.

In al dit soort zaken kan rechtsbijstand door een advocaat nuttig zijn. Ons kantoor heeft hierin veel ervaring. U kunt bij ons terecht als u het niet eens bent met de ondertoezichtstelling en/of de uithuisplaatsing van uw kind. Wij staan u of uw kind bij in gerechtelijke procedures en begeleiden u waar nodig bij uw contacten met Jeugdzorg. Ook als u in een conflict terecht bent gekomen over uw reeds onder toezicht gestelde en/of uit huis geplaatste kind kunnen wij u helpen.

Wanneer uw kind langdurig uit huis is geplaatst, kan Jeugdzorg besluiten om de rechtbank te verzoeken om u als ouders van uw ouderlijk gezag te ontheffen. Jeugdzorg kan dan belangrijke beslissingen nemen over uw kind zonder dat u daarmee in hoeft te stemmen. Wij kunnen bijstaan om te proberen te voorkomen dat u uw gezag over uw kind kwijtraakt.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een melding over uw kind bij Veilig Thuis kunt u eveneens bij ons terecht. In dit soort zaken bekijken wij samen met u of er een reden is voor de melding. Is die er, dan kunnen wij u helpen om hulpverlening voor uw gezin zo efficiënt mogelijk op gang te krijgen. Is die er niet – zeker bij anonieme meldingen komt dat geregeld voor- dan zetten wij ons met u in om de onterechte beschuldiging van kindermishandeling zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.

Voor alle jeugdrechtzaken geldt dat wij waar mogelijk proberen om de communicatie en de samenwerking tussen u en de instelling die zich bezig houdt met uw kind te verbeteren. Maar indien nodig schuwen wij gerechtelijke stappen of klachtprocedures niet.