Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1001 CC Amsterdam
T: 020-6385150

Bezoekadres:
Singel 104
1015 AD Amsterdam
Routebeschrijving >
Rechtsgebieden >

Doef van Kempen

Doef van Kempen

Doef van Kempen studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Voorafgaand aan haar studie heeft zij in diverse landen gewoond en gewerkt waardoor zij verschillende culturen van dichtbij meemaakte. Vanaf haar beëdiging als advocaat in 1998 tot 2006 werkte zij bij Van Driem Advocaten te Amsterdam. Sinds 2006 is zij werkzaam bij Van Kempen c.s. Advocaten.
 

Doef van Kempen is gespecialiseerd op het gebied van ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie).

  • Zij adviseert werkgevers over de ontwikkeling van hun beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen, alsmede over het opstellen dan wel up to date maken van hun Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen;
  • Doef is extern lid van Klachtencommissies Ongewenste Omgangsvormen bij diverse grote en kleinere organisaties in Nederland. Klachtencommissies onderzoeken klachten van medewerkers over ongewenste omgangsvormen, beoordelen de gegrondheid van klachten en kunnen aanbevelingen doen voor (disciplinaire) maatregelen tegen de aangeklaagde persoon.  Beschikt uw organisatie nog niet over een Klachtencommissie? Doef is u graag behulpzaam bij het formeren van een externe klachtencommissie, waarin zowel juridische als gedragskundige expertise is vertegenwoordigd en waarin zowel vrouwelijke als mannelijke leden zitting hebben;
  • Daarnaast is Doef voor organisaties werkzaam als externe Vertrouwenspersoon, tot wie medewerkers die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen zich kunnen wenden voor bijstand en informatie;
  • In samenwerking met Lara van Vliet (www.archieadvisory.nl) voert zij in opdracht van  organisaties cultuur- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit; de vraag die hierbij centraal staat is hoe medewerkers de werksfeer beleven, of zij op de werkvloer ongewenste omgangsvormen ondervinden en of zij mogelijkheden dan wel belemmeringen ervaren om dit binnen de organisatie aan de orde te stellen. Anonimiteit van de medewerkers en vertrouwelijkheid van het onderzoek staan hierbij voorop. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, geeft Doef aanbevelingen om te komen tot een verbetering van de mogelijkheden voor medewerkers om ongewenste omgangsvormen op veilige wijze binnen de organisatie aan de orde te stellen en om te komen tot verbetering van het beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen;
  • Doef geeft bij Hubert Consult trainingen aan Klachtencommissies en Vertrouwenspersonen;
  • Daarnaast adviseert en ondersteunt Doef individuele medewerkers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen op het werk over de diverse mogelijkheden om dit aan de orde te stellen, zoals bijvoorbeeld het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of bij het College van de Rechten voor de Mens. 

Doef van Kempen is voorts deskundig op het gebied van afstammingskwesties (erkenning, vaststelling en ontkenning ouderschap). Als bijzonder curator vertegenwoordigt zij minderjarigen in afstammingsprocedures. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het vorderen van straat- en contactverboden voor slachtoffers van stalking en staat zij cliënten bij in tuchtzaken die voortkomen uit klachten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag door artsen of therapeuten.

email: d.vankempen@vankempencs.nl


Registratie specialisatie Orde van Advocaten:

Doef van Kempen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten als rechtsgebied geregistreerd:

Personen- en Familierecht 
- Afstamming (erkenning, ontkenning of vaststelling ouderschap)
- Bijzondere curator in afstammingszaken
- Jeugdbeschermingsrecht
- Internationaal privaatrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.