Advocaten >

Ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie

De meeste mensen hebben er wel eens mee te maken gehad: ongewenste omgangsvormen op het werk. Deze ongewenste omgangsvormen kunnen bestaan uit intimiderend of discriminerend gedrag, maar ook uit fysieke mishandelingen, uitschelden, bedreigen, pesten, negeren, belemmeren in de werkzaamheden, stalking, sociaal isoleren en roddelen. Het gedrag kan komen van collega’s of leidinggevenden.

Ook seksuele intimidatie is een vorm van ongewenst gedrag. Seksueel getinte opmerkingen en “grappen”, opmerkingen over je uiterlijk, liefdesverklaringen, ongewenst lichamelijk contact, het ontvangen van dickpics of pornografische emailberichten, ongewenste cadeautjes van de baas of een collega. 

 

Advies aan werkgevers over Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen

Werkgevers hebben op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de wettelijke verplichting om werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen (discriminatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) en de nadelige gevolgen daarvan. Werkgevers dienen een beleid te voeren ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen, waarin is opgenomen hoe medewerkers ongewenste omgangsvormen op een informele manier binnen de organisatie aan de orde kunnen stellen, of hoe zij een klacht over ongewenste omgangsvormen kunnen indienen bij de klachtencommissie en welke procedure daarbij wordt gevolgd.

Wij helpen u graag bij het formuleren van een Klachtenregeling die past bij de aard en omvang van uw organisatie. Ook kunnen wij uw bestaande Klachtenregeling up to date maken, zodat die voldoet aan de huidige stand van de wetenschap. Daarnaast kunnen wij u adviseren over de implementatie van deze regeling binnen uw organisatie.

 

Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen

Veel organisaties beschikken over een onafhankelijke Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen waar slachtoffers een klacht wegens ongewenste omgangsvormen kunnen indienen. De Klachtencommissie onderzoekt klachten wegens ongewenste omgangsvormen, adviseert de werkgever over de gegrondheid van de klacht en kan aanbevelingen doen voor (disciplinaire) maatregelen tegen de aangeklaagde of maatregelen ter verbetering van het beleid van de werkgever.

Advocaten van Van Kempen c.s. advocaten worden regelmatig als extern juridisch klachtencommissielid toegevoegd aan klachtencommissies van diverse organisaties en beschikken derhalve over veel expertise en actuele ervaring op dit gebied. Beschikt uw organisatie nog niet over een Klachtencommissie? Wij zijn u graag behulpzaam bij het formeren van een externe klachtencommissie, waarin zowel juridische als gedragskundige expertise is vertegenwoordigd en waarin zowel vrouwelijke als mannelijke leden zitting hebben.

 

Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen

Als werkgever is het van belang om te beschikken over één of meerdere vertrouwenspersonen tot wie medewerkers die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen zich kunnen wenden voor bijstand en informatie over de verschillende mogelijkheden om ongewenste omgangsvormen aan de orde te stellen

U kunt een beroep doen op advocaten van Van Kempen cs Advocaten om op te treden als externe Vertrouwenspersoon voor uw organisatie.

 

Mogelijkheden voor medewerkers om ongewenste omgangsvormen aan de orde te stellen

Voor slachtoffers van ongewenste omgangsvormen lijkt het vaak moeilijk om zich hiertegen te verzetten. Angst om je tegen de baas of collega’s uit te spreken, je baan te verliezen, om er 'niet meer bij te horen' of om niet serieus te worden genomen, kan hierbij een rol spelen. Hoe moeilijk het ook lijkt, toch hebben slachtoffers van ongewenste omgangsvormen meerdere mogelijkheden om zich te verweren. Zo kan een slachtoffer door middel van informele afhandeling van de klacht proberen om tot een oplossing te komen, of een klacht indienen bij een klachtencommissie. Ook kan het slachtoffer, in een procedure bij de rechtbank overplaatsing of ontbinding van de arbeidsovereenkomst eisen, schadevergoeding van de dader of werkgever of een straat- en contactverbod tegen de dader vorderen, of - als er sprake is van een strafbaar feit - aangifte doen bij de politie waarna door Justitie tegen de verdachte een strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld. De advocaten van Van Kempen c.s. advocaten staan slachtoffers in deze procedures bij.

 

Informele Klachtafhandeling

In veel gevallen zal een medewerker die met ongewenste gedragingen van een collega krijgt te maken, dit op informele manier kunnen oplossen. Bijvoorbeeld door dit te bespreken met een leidinggevende, een bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfsarts, of bemiddelaar. Deze zullen de melder dikwijls kunnen helpen bij het vinden van een oplossing, of soms kan een luisterend oor al genoeg zijn. Ook kunnen medewerkers contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de organisatie voor bijstand en informatie.

Als advocaten van Van Kempen cs Advocaten kunnen ook wij het ongewenste gedrag met u bespreken, samen met u bezien of op een informele manier of middels bemiddeling tot een oplossing gekomen kan worden en u daarin bijstaan.

 

Klacht bij Klachtencommissie

Soms is er sprake van een situatie waarin een medewerker het niet op een informele manier wil of kan bespreken. Het is ook mogelijk dat de melder dit wel heeft geprobeerd, maar dat het niet lukt om het probleem op deze informele manier tot een einde te brengen. De medewerkers heeft dan de mogelijkheid om een klacht wegens ongewenste omgangsvormen in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie doet een onafhankelijk onderzoek naar de klacht en brengt daarna advies uit aan de werkgever over de gegrondheid van de klacht en eventueel te nemen maatregelen. De advocaten van Van Kempen cs Advocaten staan u graag bij tijdens de klachtenprocedure.

 

Schadevergoeding

Slachtoffers van ongewenst gedrag kunnen in een civiele procedure bij de rechtbank vergoeding van de dader of de werkgever of school vorderen van de schade, die zij als gevolg van het ongewenste gedrag lijden. Te denken valt hierbij aan vergoeding van materiële schade zoals gemaakte kosten (bijvoorbeeld therapiekosten, advocaatskosten, reiskosten) of gederfde inkomsten. Maar ook vergoeding van immateriële schade - ook wel smartengeld genoemd - kan worden verzocht. Voor een procedure bij de rechtbank is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht. Klik hier voor meer informatie over het vorderen van schadevergoeding.

 

Arbeidsrechtelijke geschillen

De advocaten van Van Kempen cs Advocaten zijn niet gespecialiseerd in het arbeidsrecht; voor het eventuele arbeidsrechtelijke deel van een geschil (zoals overplaatsing of ontslag) zullen we u doorverwijzen naar een ter zake kundig ander kantoor.

 

Voor uw zaak met betrekking tot ongewenste omgangsvormen kunt u contact opnemen met Doef van Kempen of Margreet de Boer.