Advocaten >

Ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie


De meeste mensen hebben er wel eens mee te maken gehad: ongewenste omgangsvormen op het werk of op de opleiding. Deze ongewenste omgangsvormen kunnen bestaan uit intimiderend of discriminerend gedrag, maar ook uit fysieke mishandelingen, pesten, negeren, belemmeren in de werkzaamheden, uitschelden, bedreigen, stalking, sociaal isoleren en roddelen. Het gedrag kan komen van collega's, leidinggevenden, docenten, leerlingen of cliënten.

Ook seksuele intimidatie is een vorm van ongewenst gedrag. Ongewenst lichamelijk contact, seksueel getinte opmerkingen en “grappen”, liefdesverklaringen, het ontvangen van pornografische emailberichten of ongewenste cadeautjes van de baas of een collega.

Voor slachtoffers van (seksuele) intimidatie lijkt het vaak moeilijk om zich hiertegen te verzetten. Angst om je tegen de baas of collega’s uit te spreken, je baan te verliezen, om er 'niet meer bij te horen' of om niet serieus te worden genomen, kan hierbij een rol spelen. Hoe moeilijk het ook lijkt, toch hebben slachtoffers van ongewenste omgangsvormen meerdere mogelijkheden om zich te verweren. Zo kan een slachtoffer door middel van informele afhandeling van de klacht proberen om tot een oplossing te komen, of een klacht indienen bij een klachtencommissie. Ook kan het slachtoffer, in een procedure bij de rechtbank overplaatsing of ontbinding van de arbeidsovereenkomst eisen, schadevergoeding van de dader of werkgever of een straat- en contactverbod tegen de dader vorderen, of - als er sprake is van een strafbaar feit - aangifte doen bij de politie waarna door Justitie tegen de verdachte een strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld. De advocaten van Van Kempen c.s. advocaten staan slachtoffers in deze procedures bij.

Daarnaast adviseren wij bedrijven en overheidsinstanties over de ontwikkeling van beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen en zijn wij bedrijven behulpzaam bij het opstellen van klachtenregelingen. In opdracht van werkgevers of scholen treden wij op als vertrouwenspersoon of lid van een externe klachtencommissie.


Procedure bij de Rechtbank (sector kanton)

Slachtoffers van ongewenst gedrag op de werkplek kunnen zich tot de kantonrechter wenden om te vorderen dat de werkgever de dader zal overplaatsen. Bijvoorbeeld naar een andere afdeling binnen het bedrijf of een ander filiaal. Ook is mogelijk dat het slachtoffer zelf overgeplaatst wil worden naar een veiligere werkplek.

Wanneer het slachtoffer als gevolg van de (seksuele) intimidatie niet naar het werk wenst terug te keren, bestaat de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dat geval kan aan de rechter verzocht worden om aan de werkgever betaling van een passende beëindigingsvergoeding op te leggen.


Schadevergoeding

Slachtoffers van ongewenst gedrag kunnen in een civiele procedure bij de rechtbank vergoeding van de dader of de werkgever of school vorderen van de schade, die zij als gevolg van het ongewenste gedrag lijden. Te denken valt hierbij aan vergoeding van materiële schade zoals gemaakte kosten (bijvoorbeeld therapiekosten, advocaatskosten, reiskosten) of gederfde inkomsten. Maar ook vergoeding van immateriële schade -  ook wel smartengeld genoemd - kan worden verzocht. Voor een procedure bij de rechtbank is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht. Klik hier voor meer informatie over het vorderen van schadevergoeding.


Klacht bij Klachtencommissie

Werkgevers hebben op grond van de Arbeidsomstandighedenwet de wettelijke verplichting om werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen en de nadelige gevolgen daarvan. Deze verplichting heeft ertoe geleid dat veel, met name grotere, bedrijven en overheidsinstanties een klachtencommissie hebben ingesteld waar slachtoffers een klacht over ongewenste omgangsvormen kunnen indienen. Kleinere bedrijven kiezen er vaak voor om een klacht te laten onderzoeken door een externe klachtencommissie. De advocaten van Van Kempen c.s. advocaten worden regelmatig als commissielid in een externe klachtencommissie ingeschakeld en beschikken derhalve over expertise op dit gebied.


Informele Klachtafhandeling

Slachtoffers van ongewenst gedrag kunnen proberen om op informele wijze, al dan niet via een bemiddelaar, in overleg met de werkgever of school tot een oplossing te komen.

De werkgever of opleiding kan worden gevraagd om maatregelen tegen de dader te nemen. Zoals bijvoorbeeld overplaatsing, ontslag of onthouding van salaris bij wijze van strafmaatregel. Het slachtoffer kan ook vragen om zelf overgeplaatst te worden naar een werkplek waar geen confrontatie met de dader plaatsvindt. Daarnaast is het mogelijk om met de werkgever of school overeen te komen dat deze de door het slachtoffer geleden materiële en/of immateriële schade vergoedt.

Het is raadzaam dat slachtoffers zich bij de onderhandelingen met de werkgever of school door een advocaat laten bijstaan. Ook de werkgever zal zich dikwijls door een jurist laten adviseren.