Advocaten >

Seksueel geweld

 

Verkrachting, aanranding, seksueel misbruik door hulpverleners, seksueel misbruik van kinderen, het zijn allemaal vormen van seksueel geweld. Seksueel geweld wordt soms gepleegd door onbekenden, maar nog veel vaker door bekenden, en vaak in afhankelijkheidsrelaties. Seksueel misbruik leidt over het algemeen tot ernstige schade:  veel slachtoffers ontwikkelen ernstige psychische klachten, zoals herbelevingen; angststoornissen of depressieve klachten. 

Voor slachtoffers is het moeilijk om met hun verhaal naar buiten te komen. Daarbij kan schaamte een rol spelen, maar ook de angst om niet geloofd te worden, of een zekere mate van loyaliteit ten opzichte van degene die het misbruik heeft gepleegd. Plegers van seksueel misbruik zetten slachtoffers over het algemeen onder druk om het seksuele contact geheim te houden, en proberen slachtoffers vaak mede verantwoordelijk te maken. Hierdoor kan het misbruik doorgaan. Het is van belang het stilzwijgen te doorbreken, en over het misbruik te praten met iemand die je vertrouwt. Dat kan een bekende zijn, een vertrouwenspersoon op school of werk, of een hulpverlener. U kunt ook bellen met het Steunpunt Huiselijk Geweld.

 

Aangifte doen?

Als u slachtoffer bent van seksueel geweld zult u zich afvragen of u aangifte moet doen. Na een aangifte start de politie een strafrechtelijk onderzoek, wat kan leiden tot een strafzaak, en tot een veroordeling van de pleger van het misbruik. Daarbij kan aan het slachtoffer een schadevergoeding  toegekend worden. Het is echter niet zeker dat een aangifte leidt tot een veroordeling: in zedenzaken is het bewijs vaak moeilijk rond te krijgen, en het komt dan ook nogal eens voor dat een zaak geseponeerd wordt. Een strafzaak is voor het slachtoffer zwaar. U moet alles (soms meermalen) tot in detail vertellen, en wordt geconfronteerd met kritische vragen. En succes is niet verzekerd. Aan de andere kant kan het doen van aangifte tegen de pleger een stap zijn in het verwerkingsproces, en kan een strafzaak bijdragen aan de erkenning van het misbruik.

Als u besluit aangifte te doen, zal de Jeugd- en Zedenpolitie eerst een informatief gesprek met u voeren. Pas daarna wordt een eventuele aangifte opgenomen. 

De advocaten van Van Kempen c.s. kunnen u informeren over de consequenties van het doen van aangifte, en u zo helpen bij het maken van een weloverwogen keuze.

 

Het slachtoffer in het strafproces

Als slachtoffer bent u in het strafproces vooral getuige; wat meebrengt dat u vooral plichten heeft: u moet verschijnen als u opgeroepen wordt; u moet vragen beantwoorden, en u moet de waarheid spreken. Als slachtoffer heeft u echter ook rechten. U heeft recht op inzage van het dossier; u heeft recht om stukken aan het dossier te laten invoegen; u kunt een slachtofferverklaring opstellen en gebruik maken van uw spreekrecht en u kunt een schadevergoeding vorderen. De advocaten van Van Kempen c.s. kunnen u hierin juridisch bijstaan. 

 

Schadevergoeding

Slachtoffer van seksueel misbruik worden vaak geconfronteerd met een aanzienlijke schade. Dit betreft zowel immateriële schade, die samenhangt met het geleden leed en het (psychische) letsel, als materiële schade: kosten die zijn gemaakt en verlies aan verdienvermogen ten gevolge van het misbruik. Deze schade kan binnen de strafzaak worden gevorderd. In dat geval kan aangesloten worden bij een procedure die al loopt, en neemt de overheid de inning van de schadevergoeding op zich. De schade kan ook in een civiele procedure worden gevorderd. Bijvoorbeeld als er geen strafzaak is, als de vaststelling van de schade te ingewikkeld is om binnen een strafzaak afgehandeld te worden. Ook is het mogelijk om in een kort geding een voorschot te vragen op de schadevergoeding. 

De advocaten van Van Kempen c.s. kunnen u bijstaan in het vorderen van een schadevergoeding, zowel in de strafzaak als in een civiele procedure. 

 

Straat en contactverbod

Om te voorkomen dat slachtoffers van seksueel geweld opnieuw geconfronteerd worden met degenen die hen heeft misbruikt kan een straat- of contactverbod worden gevraagd. In uitzonderlijke situaties kan zelfs een verhuisgebod worden gevorderd.