Algemene Voorwaarden

 • Van Kempen c.s. Advocaten is een samenwerkingsverband op basis van kostendeling van zelfstandige praktijken bestaande uit natuurlijke personen, hierna de “Maatschap”. Een lijst van de aan de maatschap verbonden advocaten wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
 • Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aan de Maatschap verbonden advocaten, alsmede van al degenen die voor de Maatschap werkzaam zijn of door de Maatschap voor de verstrekte opdrachten zijn ingeschakeld.
 • Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2, BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de behandelend advocaat (“de advocaat”). De cliënt stemt ermee in dat de advocaat (bepaalde delen) van de opdracht laat uitvoeren door één of meerdere aan de maatschap verbonden advocaten onder diens verantwoordelijkheid.
 • De cliënt aanvaardt het gegeven dat de advocaat de wettelijke en door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van haar of zijn praktijk dient te respecteren.
 • Opdrachten aan de advocaat leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. Met de advocaat in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.
 • De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 • De cliënt is zich er van bewust dat de door de advocaat gegarandeerde geheimhouding niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van de door de cliënt per e-mail of mobiele telefoon verstrekte informatie.
 • Iedere aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde aansprakelijkheidsverzekering (en), is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de advocaat met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-.
 • De advocaat zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De advocaat is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.
 • Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium in geval er niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand geprocedeerd wordt, worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door de behandelend advocaat vast te stellen uurtarieven.
 • Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen in geval deze niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand procedeert separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage (5%) van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 • De advocaat is gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Daarnaast worden werkzaamheden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van tien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 • Bij gebreke van tijdige betaling is de behandelend advocaat gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Indien de cliënt nalaat het voorschot of maandelijkse declaraties te voldoen, heeft de advocaat het recht, nadat de cliënt hiervan op de hoogte is gesteld, om uitvoering van de opdracht op te schorten. De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt en/of derden lijden tengevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.
 • Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Kempen c.s. Advocaten. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.
 • De cliënt kan te allen tijde de opdracht door opzegging beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 • De advocaat heeft de bevoegdheid om de opdracht door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad.
 • Aan het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van tien jaar na het einde van de zaak bewaard. Tegen vergoeding van werkzaamheden die de advocaat dient te maken om het dossier uit het archief te lichten, kan de cliënt gedurende genoemde periode van tien jaar het dossier of stukken daaruit opvragen.
 • Een klachtenreglement ligt ter inzage op het kantoor en zal op aanvraag worden toegestuurd.
 • De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de behandelend advocaat is onderworpen aan Nederlands recht.  Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.
 • Hoewel aan de inhoud van de website www.vankempenkramer.nl grote zorg is besteed, aanvaarden de Maatschap of de daaraan verbonden advocaten geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Gegevens op deze internetsite zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Ze zijn niet op te vatten of te gebruiken als professioneel advies (juridisch of anderszins). Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor handelingen die zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan deze internetsite.
Van Kempen c.s. Advocaten

Contactgegevens

Van Kempen c.s. Advocaten
Postbus 10282
1001 CC Amsterdam
T: 020-6385150

Bezoekadres:
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Routebeschrijving >